Nabídka kurzů
Kniha Věřte letuškám

350 Kč

Věřte letuškám. 280 stran. Kniha o školách. Přesněji o lidech v nich (o dětech, o učitelích) a kolem nich (o rodičích). Kuchařka. Dejte nám kuchařku! Požadavek, se kterým se často setkáváme, když ve školách vedeme semináře pro sborovny. Tato kniha není kuchařka, recept na všechno ve školství. Recepty, to jsou neměnné ingredience a tentýž postup. My lidé jsme ale natolik jedineční, že neměnnost ingrediencí je iluzorní. Stejně tak život ve škole je komplexem vzájemně se ovlivňujících dějů, vztahů, interakcí a pravidel. Aby něco fungovalo, musí to tvořit smysluplný celek. Proto nedokážeme říct, co je ve školství úplně nejdůležitější. Je to stejné, jako bychom chtěli rozhodnout, jestli je u auta důležitější motor, nebo kolo. Když bude mít auto nadupaný motor, ale bude mu chybět kolo, stejně nepojede. Berte naši knihu jako nabídnutou bonboniéru. Bonbony, které vás lákají, vyzobněte hned. Ty, o kterých nevíte, co se v nich skrývá, ochutnejte. A uvidíte, jestli je dojíte, nebo vyplivnete. No a pokud bonboniéru sníte celou na posezení, bude vám špatně. Stejně tak pokud vás něco v knize nadchne, přemýšlejte, PROČ vás to nadchlo. Co přesně vás oslovilo? A naopak, když vás něco v knize naštve, přemýšlejte, PROČ vás to naštvalo. V tom, co v nás probouzí emoce, je pro nás totiž vždy skryto nějaké poselství. Odpověď na kouzelnou otázku PROČ je navíc zásadní. Ve škole i v životě. Díky odpovědi na PROČ si zkorigujete, jestli vám to, co děláte, dává smysl, nebo jestli spíš na vlastní úkor neplníte sny druhých. Díky odpovědi na PROČ snadněji a rychleji uvěříte tomu, co děláte, najdete si svoji vlastní cestu. Díky odpovědi na PROČ si sice přečtete kuchařky druhých, ale ty nejlepší recepty napíšete sami. Berte naši knihu jako způsob přemýšlení. Ne jako dogma. Vždyť s každým vstupem do třídy zažíváme současně premiéru i derniéru, protože stejné už to prostě nikdy příště nebude. Přejeme vám hodně spokojených diváků. JAK OBJEDNAT? Objednávkový formulář ZDE

Bezpečné klima ve škole jako předpoklad kvalitní výuky

Seminář se zaměří na faktory, které ovlivňují klima sborovny, třídy a školy. Účastníci semináře získají kompetence pro tvorbu pravidel uvnitř třídy i uvnitř sborovny. A to tak, aby tvorbou pravidel předcházeli krizovým situacím, a nevytvářeli pravidla teprve v momentě, kdy už krizová situace začala. Získají kompetence, které jim umožní vytvořit bezpečné klima uvnitř sborovny a tyto zásady pak snadněji převádět na chování žáků. Cenu kurzu určujeme po komunikaci s objednavatelem, v závislosti na jeho požadavcích a na počtu účastníků.

Čitelná škola

Na našich cestách po českých i slovenských školách pozorujeme společné znaky těch úspěšných škol. Úspěšné jsou školy, které mají jasnou vizi a dokážou na této vizi sjednotit tým. Školy, které umí o této vizi komunikovat. Uvnitř sboru, směrem k dětem, směrem k rodičům. Cílem semináře určeného výhradně sborovnám je vybavit účastníky semináře kompetencemi, které jim v konečném důsledku umožní tvořit jedinečnou a nezaměnitelnou školu vybudovanou na trvalých hodnotách. Cenu kurzu určujeme po komunikaci s objednavatelem, v závislosti na jeho požadavcích a na počtu účastníků.

Motivace a demotivace na základní škole

České školství je převážně zaměřeno na práci s chybou dítěte. Tento permanentní kontakt s chybou vede děti k demotivaci a ke strachu z chyb. Když se k tomu připojí obavy ze selhání, ztrácí dítě chuť chodit do školy. Mnoho učitelů se ale na práci s chybou zaměřuje, jelikož jim chybí pozitivní vzor. Proto učí tak, jak kdysi jiní učili je. Sami by chtěli učit jinak, ale mnozí se bojí, že při jiném způsobu výuky si neudrží autoritu. Seminář se zaměřuje na změnu tohoto postoje a pomáhá učitelům hledat řešení, jak se dostat nahoru. Cenu kurzu určujeme po komunikaci s objednavatelem, v závislosti na jeho požadavcích a na počtu účastníků.

Hodnocení ve škole

Jak často dáváte najevo žákům, že Vám na nich záleží, že je pro Vás důležitý vztah, který s nimi máte? Jak často je chválíte? Jak ve škole pracujete s chybou? Hodnotíte výkon, nebo proces? Mají Vaši žáci možnost opravit si známku? Hodnotíte tradičně, nebo formativně? Co Vaše hodnocení dělá s motivací žáků? Jak často si o hodnocení povídáte ve sborovně? Jak často o něm mluvíte s Vašimi žáky a s jejich rodiči? Jak přemýšlíte o hodnocení (nejen) ve škole? Cenu kurzu určujeme po komunikaci s objednavatelem, v závislosti na jeho požadavcích a na počtu účastníků.

Komunikace ve sborovně

Komunikace ve sborovně je klíčový prvek podílející se na vytvoření zdravého klimatu školy. Vztahy mezi pedagogy, způsob, kterým se domlouvají nebo řeší konflikty, se totiž přenášejí do celé školy a žáci vše velmi citlivě vnímají. Špatná komunikace ve sborovně tak zvyšuje riziko zhoršení klimatu v celé škole. Seminář se zaměřuje na to, jak komunikaci ve sborovně vylepšit. Cenu kurzu určujeme po komunikaci s objednavatelem, v závislosti na jeho požadavcích a na počtu účastníků.

Třídní učitel - "ředitel" třídy

Třídní učitel je na jedné straně jakýmsi koučem své třídy, kterou podporuje, obhajuje. Na straně druhé stojí mezi třídou a kolegy a společně s nimi řeší situace, které ve třídě nastanou. Současně je hlavním komunikátorem mezi školu a rodiči. Vzhledem k tomu se mnohdy dostává do obtížných situací, často navíc s pocitem, že je mezi mlýnskými kameny. Seminář se zaměřuje na podporu třídních učitelů při řešení těchto náročných situací. Cenu kurzu určujeme po komunikaci s objednavatelem, v závislosti na jeho požadavcích a na počtu účastníků.

Pocit bezmoci v práci pedagoga

V životě pedagoga často nastávají situace, které nás zaskočí (nečekaností, náhlým vznikem, rychlostí vývoje). A protože nás na tyto situace nikdo nepřipravuje, objevují se u nás v takových momentech často pocity bezmoci, selhání, býváme zaskočeni. Reakcí jsou mnohdy zbrklá řešení, která situaci ještě zhorší, nebo paralýza, kdy neřešení zvyšuje riziko. Seminář nabídne možnosti, jak pomocí algoritmů najít řešení a tyto stavy eliminovat.

Jak reagovat na krizové situace ve škole

Škola je prostředím, ve kterém se čas od času dostáváme do rizikových a krizových situací. Základem efektivního zvládání takových situací jsou připravené strategie a algoritmy chování, které pomohou zajistit, aby se krize neprohlubovala. Seminář nabízí možnosti, jak takové algoritmy vytvořit, jak vyhodnotit možná rizika, a to jak v běžných, tak v krizových situacích. Cenu kurzu určujeme po komunikaci s objednavatelem, v závislosti na jeho požadavcích a na počtu účastníků.

Práce s časem a psychohygiena učitele

Učitelé ve školách často narážejí na problém s časovým tlakem, chybí jim čas na relaxaci a odpočinek. A čím jsme unavenější, tím menší výkon máme a méně toho zvládáme. Semináře nabídne možnosti, jak pracovat s časem, aby učitelé na úkor práce nešidili sami sebe a své blízké.  Cenu kurzu určujeme po komunikaci s objednavatelem, v závislosti na jeho požadavcích a na počtu účastníků.

Komunikační dovednosti s rodiči, s třídou a s kolegy

Komunikační zákonitosti jednotlivce a skupiny v závislosti na věku. Řešení konfliktních situací a forma sebeošetření v rámci zabránění přenosu negativních emocí na druhé. Příprava a vedení rozhovoru plánovaného a neplánovaného. Příprava na nepříjemné jednání. Zásady komunikace s kolegy, kteří nejsou naše „krevní skupina“. Komunikační pravidla s rodičem agresivním, manipulujícím a vyhrožujícím stížností. Cenu kurzu určujeme po komunikaci s objednavatelem, v závislosti na jeho požadavcích a na počtu účastníků.

Vedení třídních schůzek

Cílem semináře je efektivně připravit účastníky na třídní schůzky, naučit je, jak také prostřednictvím třídních schůzek získat v rodičích spolupracující partnery, kterým bude práce školy dávat smysl. Dalším cílem semináře je naučit účastníky emočně zvládat vypjaté situace skupinové hysterie a nastavovat pravidla tak, aby těmto situací dokázali předejít. Účastníci semináře se navíc seznámí s tím, jak ideálně komunikovat s rodiči i po ukončení třídních schůzek a pokračovat tak v podpoře partnerství rodičů a školy. Cenu kurzu určujeme po komunikaci s objednavatelem, v závislosti na jeho požadavcích a na počtu účastníků.

Proč se tak chová?

V současné době si učitelé ve školách stěžují, že přibývá dětí, které se chovají „divně“, a oni nevědí, jak s touto „divností“ pracovat, jak s těmito dětmi komunikovat. Výsledkem této bezradnosti je časté trestání těchto dětí, čímž se situace jen zhoršuje. Seminář se zaměřuje na příčiny „divnosti“, nabízí možnosti, jak s těmito dětmi efektivně pracovat. Cenu kurzu určujeme po komunikaci s objednavatelem, v závislosti na jeho požadavcích a na počtu účastníků.

Práce s problémovou skupinou v třídním kolektivu

Účastníci se seznámí s možnostmi práce s žáky, kteří se chovají nestandardně. Seznámí se s prvky, které ovlivňují klima školy, například vztahy ve sborovně, složení tříd, rodinné zázemí dětí, vliv poměru mužů a žen na skupinu a její chování. Seznámí se s důležitostí propojení učitelů prvního a druhého stupně. Vyzkouší si reakce na ataky žáků. Součástí školení budou i rychlé regenerační prvky napomáhající k tomu, aby se negativní nálada z jedné třídy nepřenášela do druhé. Cenu kurzu určujeme po komunikaci s objednavatelem, v závislosti na jeho požadavcích a na počtu účastníků.

Jsem učitel a začínám

Cílem semináře je seznámit začínající učitele se základy práce s třídou, upozornit na zákonitosti chování jednotlivce a skupin, ukázat prvky, které pomáhají nastavit zdravé klima třídy (pravidla třídy, komunikace se třídou, komunikace s rodiči, komunikace během třídnických hodin). Cenu kurzu určujeme po komunikaci s objednavatelem, v závislosti na jeho požadavcích a na počtu účastníků.

Komunikace pro vedoucí pracovníky

Komunikace v systému školy a vliv vedoucího pracovníka na tuto komunikaci. Vedení obtížných rozhovorů s pracovníky, s rodiči, s žáky. Vedení porad. Vedení rozhovoru s uchazečem o práci. Cenu kurzu určujeme po komunikaci s objednavatelem, v závislosti na jeho požadavcích a na počtu účastníků.

Já se z toho zblázním aneb jsem ředitelem školy

Cílem semináře je seznámit účastníky s mechanismy efektivního řízení školy. Účastníci se naučí pracovat s prvky, které ovlivňují komunikaci v pracovním týmu, seznámí se s prvky efektivního vedení porad, s delegováním, s ideální reakcí na stížnosti, na anonymy i s metodami, jak motivovat tým pro společnou práci. Cenu kurzu určujeme po komunikaci s objednavatelem, v závislosti na jeho požadavcích a na počtu účastníků.

Nástroje zástupce ředitele

Role zástupce ředitele je klíčová pro chod školy. Zástupce ředitele žije v neustálých sociálních interakcích, je v bezprostředním kontaktu s ředitelem školy, s pedagogickými pracovníky, s rodiči a s jejich žáky, s partnery školy. Působí v komunikačních, koordinačních, manažerských, pedagogických a oponentských oblastech. Účastníci semináře získají kompetence pro ideální vystupování v jednotlivých rolích. Cenu kurzu určujeme po komunikaci s objednavatelem, v závislosti na jeho požadavcích a na počtu účastníků.

Jak tvořit PR školy bez médií i s médii

Seminář je věnován komunikační strategii školy, způsobu, kterým škola oslovuje pro ni cílové skupiny. Seminář interaktivní formou vybaví účastníky kompetencemi pro soustavné zlepšování image školy v obci, ve městě či v regionu. Naučí účastníky, jak častěji a systematicky prezentovat pozitivní výsledky práce školy, ať už s pomocí médií nebo bez nich. Cenu kurzu určujeme po komunikaci s objednavatelem, v závislosti na jeho požadavcích a na počtu účastníků.

Nápady do hodin mediální výchovy

Učíte mediální výchovu jako průřezové téma nebo jako samostatný předmět, ale nevíte, jak na to, protože jste tento předmět nikdy nestudovali? Účastníci semináře získají převážně formou interaktivních cvičení inspiraci uplatnitelnou při výuce mediální výchovy ve svých školách. Seminář nabídne konkrétní možnosti, jak tematické okruhy mediální výchovy vhodně zapracovat do vybraných vyučovacích předmětů a projektů nebo jak mediální výchovu učit samostatně. Cenu kurzu určujeme po komunikaci s objednavatelem, v závislosti na jeho požadavcích a na počtu účastníků.

Podmínky kurzů

Podmínky kurzů. Kurz je krátká akce (večer, přednáška…) nebo celodenní či několikadenní seminář. Provozovateli kurzů jsou Karel Opravil, Marek Tvrdoň – viz kontakt a fakturační údaje. Účastníkem kurzu je každý, kdo udělá závaznou objednávku kurzu. Objednávka kurzu se stává závaznou: Pokud byla její závaznost potvrzena vzájemnou dohodou (písemně, e-mailem). Pokud účastník uhradí alespoň část účastnického poplatku nebo pokud účastník zahájí účast na kurzu. Učiněním závazné objednávky souhlasí účastník se storno podmínkami a dalšími podmínkami uvedenými na této stránce. Zrušení závazné objednávky a storno podmínky: Pokud zrušíte svoji závaznou objednávku více než 14 dní před zahájením kurzu, je zrušení bezplatné. Pokud zrušíte svoji závaznou objednávku 14 dní až 4 dny před zahájením kurzu, vzniká vám povinnost uhradit storno poplatek ve výši 50 % z ceny akce. Pokud zrušíte svoji závaznou objednávku 3 a méně dní před zahájením akce, vzniká vám povinnost uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny akce. Zrušení kurzu. Pořadatel kurzu si vyhrazuje právo z organizačních důvodů zrušit kurz nejméně 7 dní před zahájením akce. V takovém případě budou přihlášení účastníci bezodkladně informováni a budou jim vráceny účastnické poplatky v plné výši. Změna podmínek. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek kurzů.